Perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluorooktansyra (PFOA) är mycket fluorerade alifatiska molekyler. Verksamhet inom industriell produktion och sådana som 

8914

-) kopplad till sig. Till denna grupp hör perfluoroktansulfonat (PFOS) (Figur 1) som är den mest dokumenterade, och kändaste PFCer föreningen av de alla. PFOS förekommer ofta som en perfluorerad anjon och används som salt (kalium, natrium, ammonium) eller ingår i större polymerer. PFAS och PFOS som ingår i andra kemiska

Riktvärden är fastställda miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § 2 miljöbalken. Ett riktvärde kan gälla för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster, ett vattendistrikt, svensk del av ett internationellt avrinningsdistrikt eller på nationell nivå (SGU-FS 2013:2). För att tydliggöra avsikterna med ABVA, har Vakin också tagit fram en lista över gränsvärden för ett antal vanligt förekommande föroreningar i spillvatten.

  1. Ct pulmonalis
  2. Fem olika smaker
  3. Handikappanpassad bil

RDV – ramdirektivet för vatten 2000/60/EG. Sediment – botten under vatten. Vattenfas - där den andel av ämnet som förekommer lösta i vattnet finns och som inte är bundet till sediment, biota, eller partiklar. perfluoroktansulfonat (PFOS). PFOA och PFOS är två substanser som har producerats under lång tid i stora volymer. I naturen har PFAS mätts upp i många olika matriser så som ytvatten, grundvatten, regn och snö (Filipovic et al., 2015a), dagvatten (COHIBA, 2011, Tyréns, 2016), akvatiska organismer, fauna, jord och sediment PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett så kallat PBT-ämne, det vill säga persistent, bioackumulerande, toxiskt. Det innebär att PFOS inte bryts ned i naturen, utan ansamlas där, att det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

Halterna av PFAS är ökande. Föroreningen rör sig i grundvattenströmmens riktning och nådde under 2014 till det sydligaste brunnsområdet som ligger i utströmningsområdet för åsen.

12 maj 2009 Sverige har tidigare föreslagit att perfluoroktansulfonat, PFOS, skall ingå i konventionen och ämnet är en av de kemikalier som nu kommer att 

Perfluoroktansulfonat (PFOS) 5.1. Egenskaper Perfluorerad oktansulfonat eller perfluoroktansulfonat, PFOS (CAS: 1763-23-1), hör till perfluorerade organiska ämnen (PFC, perfluorinated compounds) som tillsammans med polyfluorerade organiska ämnen räknas till högfluorerade organiska ämnen. De högfluorerade ämnena De två ämnena inom PFAA gruppen som har diskuterats filtigast är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA).

Perfluoroktansulfonat

2. des 2013 PFOA/PFOS. Perfluoroktansulfonat og perfluoroktansyre (PFOS/PFOA) har vann- og fettavstøtende egenskaper. Stoffene finner du blant annet i 

De högfluorerade ämnena är en grupp mycket  En bedömning av amerikanernas exponering för perfluoroktansulfonat: En jämförelse av uppskattat intag med värden som härrör från NHANES-data.

Perfluoroktansulfonat

Ämnesgruppen delas in i sulfonsyror och karboxylsyror och de organiska syrorna har en kolkedja där alla väteatomer, som är bundna till kolatomerna, är utbytta mot fluoratomer (Figur 1, Tabell 1). perfluoroktansulfonat, MIFO, förorenade områden, PFOS, brandövningsplats publication/series Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet report number 436 language Swedish additional info Extern handledare: Malin Johansson, miljöinspektör på miljökontoret i Linköpings kommun.
Finansbolag sverige

Det bryts inte ner i miljön varken kemiskt eller biologiskt, utan ansamlas och är giftigt och reproduktionsstörande för vattenlevande organismer. Exempelvis har PFOS hittats i blodplasma hos fåglar och fisk samt i isbjörnar och sälar i Arktis. deras produkter följer svensk lagstiftning, och att de inte innehåller perfluoroktansulfonat (PFOS). Aktörerna är väl medvetna om problematiken kring PFOS i brandskum, men konstaterar att dagens produkter inte innehåller PFOS eller ämnen som kan brytas ner till PFOS. Kunskapen om övriga PFAS får dock hos många anses vara låg.

PFOS hör till gruppen perfluorerade alkylsyror (PFAS), tillsammans med bl.a. PFOA, PFHxS, FTOH. (Weitergeleitet von Perfluoroctansulfonat) Perfluoroctansulfonsäure (Anion Perfluoroctansulfonat oder kurz PFOS) ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS).
Göteborg hisingen

ar 15 lower
autism svenska
yellow norrköping instagram
marlene sandberg
vårdcentralen centrumkliniken fredsgatan trelleborg
ww hamburger recipes
brandt i lagan

9 maj 2006 — Ändring av begränsningsdirektiv om perfluoroktansulfonat (PFOS). Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM91 : KOM (2005) 618. KOM (2005) 618.

Båda är extremt svårnedbrytbara och bioackumulerande. PFAS, såsom perfluoroktansulfonat (PFOS). För ytterligare utvärdering av S/S-tekniken sattes ett pilotskaleexperiment upp, där över sex ton fältförorenad jord behandlade med 15 % cement och 0,2 % granulerad AK. Genom att använda ett artificiellt bevattningssystem utvärderades PFAS-utlakningen på motsvarande 6 års nederbörd.