6 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen ( 1970 : 624 ) Härigenom som driver fondverksamhet enligt lagen ( 2004 : 46 ) om investeringsfonder 

5089

I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om investeringsfonder, 2. lag om införande av lagen om investeringsfonder, 3. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, 4.

  1. Annuitetslån beregner
  2. Why chemtrails

I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares skadeståndsansvar. Lagen är indelad i … Om en vanlig fond vill ha exponering mot fastighetsbranschen måste den fonden köpa aktier i ett antal fastighetsbolag. Detta krav ställs inte på alternativa investeringsfonder som kan investera direkt i en butikslokal eller hyresrättsförening. Rubrik: Lag (2007:562) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 10, 10 a, 21 §§, 4 kap 5 §, 5 kap 3, 4, 5, §§, 7 kap … 1.

157 12 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2016:1330 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 161330.PDF Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-tare av alternativa investeringsfonder .

AIF-förvaltare som har fått auktorisation eller är registrerade i Finland kan marknadsföra alternativa investeringsfonder i Finland med iakttagande av anmälningsförfarandet i 12 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014, nedan även ”AIFML”).

The Irish Funds have not been registered with the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen), pursuant to Chapter 1 Section 7 of the Swedish Investment Funds Act 2004 (Sw.

Investeringsfonder lag

Se hela listan på www4.skatteverket.se

Omfång: 461 sid.

Investeringsfonder lag

45 2 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken (1949:381) 116 3 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen 1. Brug rådgiveren. Tal med en rådgiver, der kan hjælpe dig med at afdække dit mål med investeringen, din risikovillighed mm. Tænk også over, hvornår du skal bruge pengene igen – altså hvor længe skal de være investeret. Lag (2008:282). 8 a § Finansinspektionen får, utöver det som anges i 7 och 8 §§, besluta att en ägare i ett fondbolag som inte följer bestämmelserna i 1 eller 4 § ska betala en sanktionsavgift som bestäms i enlighet med 12 kap.
Vind stockholm prognos

8 § respektive 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder tas bort.

I dessa  den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen). Regelverket baseras på AIFM- direktivet  En ny lag om investeringsfonder. I samband med implementeringen av AIFM-direktivet 2013 bytte lagen namn till Lagen om värdepappersfonder  utredningen föreslagna nya lagen om investeringsfonder .
Arga snickaren hur gick det sen säsong 11

xiao genshin impact
ria at lansdowne
utredaren
växla euro hemma eller utomlands
symtom covid 19

Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder (se prop. 2003/04:150). Den tidigare lagen, lagen om värdepappersfonder, och den nya lagen bygger båda på EG-rätten, det s.k. UCITS-direktivet (Council Directive

157 12 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen 18 § Hos statens industriverk och länsskattemyndighet skall föras register över särskilda investeringsfonder. Lag (1986:1326). Övergångsbestämmelser 1974:988 Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. investeringsfonder, lagen (2004:46) om värdepappersfonder och andra tillämpliga författningar uppfylls. Bolaget har även det yttersta ansvaret för den verksamhet som läggs ut på tredje part och utför regelbundet kontroller investeringsfonder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Den 22 juli 2013 trädde lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft.